Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vem kan få tillstånd?

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden.

Du kan beviljas parkeringstillstånd som antingen förare eller passagerare. Tillståndet är i första hand till för den som själv kör sitt fordon. För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska sökandes rörelsehinder vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Rörelsehindret ska vara av medicinskt, fysiskt och/eller psykisk karaktär. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen.  Detta kan bifogas digitalt i formuläret eller bifogas separat. Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är inte ett skäl för att beviljas ett tillstånd.

Endast i undantagsfall kan tillstånd utfärdas till passagerare – till den som inte själv kör.  Den sökande ska, utöver ovanstående kriterium, också ha ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam för att invänta föraren vid målpunkten under tiden föraren parkerar fordonet.

 

Lämna och hämta passagerare utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkt 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta möjliggör på– och avstigning mycket nära målpunkten. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen och till entrén och där hitta en lämplig sittplats. Passageraren kan sedan sitta och vänta medan föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats. Detta är en möjlighet för alla, till exempel om sökande inte uppfyller kriterierna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Information om handläggningstid

Handläggningstid är normalt 4 veckor om ansökan är komplett. Under sommaren kan handläggningstiden komma att vara längre, på grund av semestrar hos våra handläggare.

Vid förlust av parkeringstillståndet

Ett borttappat eller ett stulet tillstånd ska omedelbart polisanmälas. Du behöver en kopia på din polisanmälan för att kunna få ett nytt tillstånd utfärdat med samma giltighetsdatum. Det gamla tillståndet spärras och ett nytt utfärdas med ett nytt tillståndsnummer.

Användning av parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet är personligt och inte kopplat till ett fordon.

  • Har du beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad som förare får du endast använda tillståndet när du själv kör fordonet.

  • Har du beviljats tillstånd som passagerare får parkeringstillståndet endast användas när du medföljer som passagerare.

  • Tillståndet ska placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

  • Tillstånd som missbrukas kan återkallas.

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Ingela Ahlin
receptionen@tibro.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-postadress
  • Foto på person/underskrift
  • Läkarutlåtande
  • Ev. kopia av tillstånd från annan kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa